Com impugnar una comprovació de valors a Catalunya

005_Ferrater

A Catalunya, el mètode de comprovació de valors més utilitzat és el del Dictamen de pèrit, que preveu l’article 57.1.e) de la LGT. En puritat, i si es practiqués degudament, considerem que aquest és el mètode de valoració que més fàcilment pot obtenir el valor real dels immobles comprovats, segons el despatx Ático Jurídico.

No obstant això, la falta de mitjans fa que la majoria de Comunitats Autònomes que aposten per aquest mètode de valoració, no enviïn els seus tècnics a inspeccionar personalment els immobles abans de valorar-los.

Sobre la necessitat del reconeixement de l’immoble pel pèrit que va a realitzar la valoració ja es va pronunciar el Tribunal Suprem en l’any 2012, considerant la visita del pèrit necessària quan s’utilitzava el mètode del dictamen de pèrit, i en la valoració es tenien en compte circumstàncies com ara l’estat de conservació, les qualitats d’edificació, etc …

En una recent sentència, el TSJ de Catalunya ha desestimat una al·legació de falta de motivació, per considerar que les liquidacions que ve dictant la Conselleria d’Hisenda catalana estan prou motivades. No cal confondre la brevetat i concisió dels termes dels actes administratius resolutoris, amb la falta de motivació, afirma el tribunal.

De la mateixa manera, el TSJ considera vàlida la motivació per remissió a informes o dictàmens sempre que aquests estiguin continguts en l’expedient administratiu. És el que es coneix com “motivació in aliunde”.

No obstant això, el TSJ de Catalunya, seguint la interpretació del Tribunal Suprem abans esmentada, considera que els pèrits de l’Administració han d’acudir a visitar els immobles comprovats, quan en la valoració es tindran en compte circumstàncies com ara l’estat de conservació i les qualitats de l’immoble.

Considera el TSJ que, quan es revisa el valor declarat pels contribuents apel·lant a la qualitat de la finca, a la seva antiguitat i, sobretot, als materials constructius de l’edificació, s’ha de pressuposar una prèvia visita per part del perit a l’immoble valorat, ja que el contrari converteix en nul·la una valoració basada en suposicions o informacions no contrastades per l’examen personal i directe el tècnic informant.

No obstant això, cal tenir en compte que no serà exigible la visita del perit quan es valorin places d’aparcament i trasters, per tractar-se d’immobles en què l’element determinant de la seva valoració és la seva ubicació, passant a segon pla els aspectes que requereixen un examen directe de l’immoble que es valora.

En definitiva, i amb les excepcions referides, és aconsellable recórrer les comprovacions de valors dictades per la Generalitat de Catalunya aplicant el mètode del “Dictamen de pèrit“, però sense que s’hagi realitzat el reconeixement de l’immoble pel tècnic de l’Administració.

Pressupost Taxació pericial contradictòria

vist a @idealista

Articles relacionats: