Taxacions homologades

Les Societats de taxació homologades per el Banco de España són les entitats que estan autoritzades per realitzar valoracions de béns immobles per a cert tipus d’entitats financeres, en particular les relacionades amb el mercat hipotecari. Habitualment, les societats de taxació certifiquen el valor dels immobles per a determinades finalitats, com són la concessió de finançament amb garantia hipotecària o la valoració d’immobles que formen part del patrimoni de Companyies d’Assegurances o Fons de Pensions.

Les societats de taxació homologades estan registrades i supervisades pel Banc d’Espanya. El seu règim administratiu, l’objectiu és potenciar la qualitat i la transparència de les valoracions, s’estableix en el Reial decret 775/1997, de 30 de maig.

La Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social estableix que el client pot contractar directament els serveis d’una Societat de Taxacions Homologada. Qualsevol d’elles:

«Las entidades de crédito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios de tasación, estarán obligadas a aceptar cualquier tasación de un bien aportada por el cliente, siempre que, sea certificada por un tasador homologado de conformidad con lo previsto en la presente Ley y no esté caducada según lo dispuesto legalmente»

El banc podrà fer les comprovacions que consideri necessàries mitjançant serveis de validació propis o externs però no a càrrec del client.

«y ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar las comprobaciones que estime pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte la certificación. »

 

«El incumplimiento de esta obligación se entenderá en todo caso como infracción grave o muy grave de la entidad de crédito en los términos de los artículos 5.d) o 4.e), respectivamente, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, respectivamente.»

ARQUITASA és una Societat de Taxacions Homologada pel Banc d’Espanya, nº 4404, fundada pels Col·legis d’Arquitectes, totalment independent, amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la normativa vigent.

 ARQUITASA Delegació Catalunya
arquitasa@coac.net  93.222.26.27
SOL·LICITAR PRESSUPOST

Articles relacionats: